Zmena ceny tepla, tepla na výrobu teplej úžitkovej vody (TÚV) a studenej vody od 1.1.2023

Vážený odberateľ tepla, poskytujeme Vám informáciu, že od 1.1.2023  výrobca tepla a TÚV spoločnosť Termming, a.s. na základe Rozhodnutia ÚRSO č. 0252/2023/T zo dňa 28.12.2022 mení cenu tepla a TÚV nasledovne (viď. tabuľka):

 

Cena tepla a TÚV Fakturovaná cena tepla                        

od 1.12. do 31.12.2022

Fakturovaná cena tepla                        od 1.1. 2023 Rozdiel v cene tepla oproti poslednej schválenej cene
Variabilná zložka ceny tepla                                          €/kWh s DPH 0,0883 0,10836 + 0,02006
Fixná zložka ceny tepla                                                   €/kW s DPH 225,146 237,139 + 11,993
Jednotková cena tepla                                            €/MWh  s DPH

(prepočet dvojzložkovej ceny tepla)

133,063 153,103 + 20,04

 

 

 

Súčasne Vám dávame na vedomie, že dodávateľ studenej pitnej vody spoločnosť Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0069/2023/V zo dňa 29.12.2022 zvyšuje od 1.1.2023 cenu vodného a stočného nasledovne (viď. tabuľka):

 

Cena vodného a stočného Fakturovaná cena

do 31.12.2022

Fakturovaná

cena

od 1.1. 2023

Rozdiel v cene
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom                    €/m3 s DPH 1,5216 1,6021 + 0,0805
Odvádzanie a čistenie odpadnej vody verejnou kanalizáciou      €/m3 s DPH 1,4546 1,5772 + 0,1226
SPOLU                                                                            €/m3 s DPH 2,9762 3,1793 + 0,2031

 

 

Na základe výrazného zvýšenia cien energií prehodnotí správcovská spoločnosť aktuálnu výšku mesačných zálohových platieb vlastníkov bytov a NP a v prípade potreby vypracuje a predloží na vedomie dotknutým vlastníkom bytov a NP nový predpis zálohových platieb zohľadňujúci zvýšenie energií.

 

Samozrejme si uvedomujeme, že skutočná cena tepla za rok 2023 nemusí byť rovnaká ako úradom schválená maximálna cena tepla (dúfame, že výrobca bude vyrábať teplo hospodárnejšie), takže konečné zvýšenie nákladov na teplo a TÚV nemusí byť až tak drastické.

 

Pri tejto príležitosti je na mieste znovu pripomenúť, že jednou z ciest ako  zvládnuť neustále zvyšovanie nákladov za spotrebované energie je zodpovednejší prístup k vlastnej spotrebe energií.  Pri kontrole Vašej spotreby tepla na kúrenie Vám môžu pomôcť merače tepla, ktoré máte namontované na vykurovacích telesách (radiátoroch) a na predstavu o Vašej spotrebe TÚV a SV máte v stupačkách nebytového priestoru osadené vodomery.

 

 

V Kanianke dňa 23.1.2023

Read More

Zberný dvor

Zberný dvor v obci Kanianka bude v roku 2022 otvorený nasledovne:

PONDELOK: Z A T V O R E N É

UTOROK: 8:00 hod. – 16:00 hod.

STREDA: 8:00 hod. – 16:00 hod.

ŠTVRTOK: 8:00 hod. – 16:00 hod.

PIATOK: 8:00 hod. – 16:00 hod.

SOBOTA: 8:00 hod. – 16:00 hod.

NEDEĽA: Z A T V O R E N É

Obedná prestávka 11:30 hod. – 12:00 hod.

Read More