O spoločnosti

Obec Kanianka v roku 2004 založila obchodnú spoločnosť Eko Energia s.r.o., ktorej hlavnou činnosťou až do roku 2016 bola výroba a dodávka tepla a teplej vody do bytových domov a nebytových priestorov napojených na systém centrálneho zásobovania teplom v obci Kanianka. Na základe rozhodnutia jediného spoločníka (Obec Kanianka), uzatvorila Eko Energia s.r.o. dňa 30.6.2016 nájomnú zmluvu o prenájme nehnuteľností a tepelnotechnických zariadení so spoločnosťou Termming, a.s., ktorá sa stala dňom 1.9.2016 jediným výrobcom tepla a TÚV v systéme centrálneho zásobovania teplom.

Spoločnosť Eko Energia s.r.o. dňom 31.8.2016 ukončila podnikateľskú činnosť v oblasti výroby tepla a TÚV, ale aj naďalej ostáva dodávateľom tepla, teplej úžitkovej vody a iných energií pre svojich zmluvných partnerov. Zámerom spoločnosti Eko Energia s.r.o. je naďalej dodávať teplo a teplú úžitkovú vodu pre svojich zmluvných odberateľov v zákonom stanovenej kvalite a v cenách dohodnutých v zmluve o prenájme nehnuteľností a tepelnotechnických zariadení uzatvorenou so spoločnosťou Termming, a.s..
Hlavnou činnosťou spoločnosti Eko Energia s.r.o. je zabezpečenie služieb spojených so správou bytových domov a nebytových priestorov v obci Kanianka a Poruba.

Eko Energia s.r.o.

Na základe „Zmlúv o výkone správy“, ktoré boli uzatvorené s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona NR SR č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov sa spoločnosť zameriava  predovšetkým na skvalitnenie výkonu správcovskej činnosti v bytových domoch vo vlastníctve fyzických osôb, pozostávajúcu z komplexných činností súvisiacich s bývaním a v zmysle „Mandátnej zmluvy” uzatvorenej s obcou Kanianka aj o starostlivosť o nájomné byty a nebytové priestory, ktoré sú majetkom obce. Správu vykonávame  pre viac ako 800 bytov a nebytových priestorov. S uvedenou činnosťou úzko súvisia činnosti ako sú rozúčtovanie nákladov na prevádzku nehnuteľností, administratívne práce spojené s vedením finančných prostriedkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov  vo fonde služieb, fonde údržby a ďalších  činností ako sú obstaranie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností.

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z. (ďalej len bytový zákon ) svojou vyhláškou č.246/2015 Z.z. upravil podmienky výkonu činnosti správcovských spoločností. Okrem iných podmienok stanovil pre správcov aj povinnosť byť odborne spôsobilý na výkon činnosti správy a správca musí byť zapísaný v tzv. „Zozname správcov“. Dňa 13.11.2017 bola spoločnosť zapísaná do zoznamu správcov bytových domov  vedenom na Ministerstve dopravy a výstavby SR.