Zmluva ORANGE Slovensko, a.s.

Zmluva ORANGE Slovensko, a.s.